รอยมนตร์พิสูจน์รัก (ตำนานรักสองภพ, #2) หยางกวงฉิงจื่อ

ISBN:

Published: November 2010

Paperback

208 pages


Description

รอยมนตร์พิสูจน์รัก (ตำนานรักสองภพ, #2)  by  หยางกวงฉิงจื่อ

รอยมนตร์พิสูจน์รัก (ตำนานรักสองภพ, #2) by หยางกวงฉิงจื่อ
November 2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 208 pages | ISBN: | 3.33 Mb

ในชาติกอนเขาและนางสัญญาตอกันวาจะเกิดใหมเพือมารักกันอีกครัง แตเหตุไฉนรอแลวรอเลา นางถึงไมเคยกลับมาหาเขาเสียทีคำสัญญาในชาติกอนทีสลักเสลาไวในใจและรอยประทับรูปนกเปดนำบนแขนทำใหสือเฮาหลันมาเกิดใหมพรอมดวยความทรงจำในชาติกอนอยางครบถวนสมบูรณMoreในชาติก่อนเขาและนางสัญญาต่อกันว่าจะเกิดใหม่เพื่อมารักกันอีกครั้ง แต่เหตุไฉนรอแล้วรอเล่า นางถึงไม่เคยกลับมาหาเขาเสียทีคำสัญญาในชาติก่อนที่สลักเสลาไว้ในใจและรอยประทับรูปนกเป็ดน้ำบนแขนทำให้สื่อเฮ่าหลันมาเกิดใหม่พร้อมด้วยความทรงจำในชาติก่อนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เขาจึงเพียรพยายามตามหา เฝ้ารอให้คนรักในชาติปางก่อนของเขาปรากฏตัวเพื่อที่ว่าเขาและนางจะได้สืบต่อวาสนาในชาตินี้ด้วยกันอีกครั้งแต่ว่า...

เขาทำผิดพลาดที่ตรงไหนกัน ถึงยังไม่พบนางเสียที แถมหัวใจยังเริ่มจะเอนเอียงไปหาโฉมงามที่ไม่ใช่เหลยเหล่ยของเขาอีกด้วยเรื่องราวยิ่งเลวร้ายหนัก เมื่อความจริงเฉลยว่าเหลยเหล่ยมาเกิดใหม่ในร่างบุรุษ! ระหว่างสตรีงามพร้อมที่ต้องตาในภพนี้กับบุรุษที่เคยเป็นคนรักตรึงใจในภพก่อน คำสัญญารักมั่นทุกชาติไปยังดังก้องในใจ...

เขาจะตัดสินใจอย่างไรดีEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "รอยมนตร์พิสูจน์รัก (ตำนานรักสองภพ, #2)":


voice-support.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us